นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางพลเพ็ชร จันภูธร
ครู คศ.3

นางสาวนริศรา จันทราโคตร
ครู คศ.3

นางสาวอุเบกขา ไตรยวงค์
ผู้ช่วย หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางณัฐรินทร์ อาจวิชัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวประภาภรณ์ สุนทรส
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก