นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
กองช่าง

นายทวิช น้อยทรง
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ต้น)

นายชัยวัฒน์ กิตติวรประพันธ์
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

นางสาวพารินี ไตรยวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

นายเดชจิตร์ สุุนทรส
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางกมลพร ผู้ไท
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสันติภาพ คำปาน
พนักงานจ้างเหมา