นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
กองคลัง

นางสาวสายสุดา ไตรยวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางเบญญาภา เสียงเย็น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวนราวดี งานไว
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางสมพร ไชยอุป
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน

นางสีวิลัย ปัททุม
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

นายทำนอง ต้นจันทร์ดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางจรรยาลักษณ์ อาจวิชัย
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวเพ็ญนภา ทองดี
พนักงานจ้างทั่วไป