นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
สำนักปลัด

นางสาวนัฐติยา อุคำ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ 084-4281697

นางสาวนัฐติยา อุคำ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์

นางยุวพร ไตรยวงค์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสาวศิริญพัชร์ ไตรยวงค์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางสุทธาทิพ กุลวงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นายอนุพงษ์ กลางประพันธ์
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ

นางสาววรรเพ็ญ รักบุญ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

จ่าเอกศรายุธ กลางประพันธ์
นิติกร ชำนาญการ

นายชยณัฐ จันทร์ใบ
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

จ่าเอกเจียมรัตน์ ศรีจำพลัง
เจ้าพนักงานปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขำนาญงาน

นางสาวหวานตา สุวรรณพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นายพานิช อาจวิชัย
พนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ภารโรง