นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
สมาชิกสภา

นายทรง กลางประพันธ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า
เบอร์โทรศัพท์ 09 7315 2839

นายชัชวงค์ บังคัมภีร์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า
เบอร์โทรศัพท์ 09 6196 8488

นางสาวอนุสรณ์ อาจวิชัย
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า
เบอร์โทรศัพท์ 08 0405 8996

นายศักดาชัย ปัททุม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า เขต 1

นางนุชนภา อาจวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 09 1880 1577

นายไพฤทธิ์ วิเศษศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 08 9276 8961

นางสาวจันทิมา น้อยทรงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 06 3849 0771

นางวาสนา คนหาญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 08 5926 0151

นางเกวลิน สัญจรดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 06 2886 7563

นางประเทศ อาจวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 09 8939 0098

นายณัฐพงษ์ นามกา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 09 3463 2830

นางสาวขวัญเรือน ไผ่ดอน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 08 1544 6810