นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
หัวหน้าส่วนราชการ

นายทวิช น้อยทรง
ผู้อำนวยการองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป้า
เบอร์โทรศัพท์ 080-1534590

นายทวิช น้อยทรง
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 080-1534590

นางสาวนัฐติยา อุคำ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ 084-4281697

นางสาวสายสุดา ไตรยวงค์
ผู้อำนวยการองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 098-2714486