นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
ประชาสัมพันธ์งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย