นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ ปก.01 (18 ส.ค. 64 | อ่าน 82 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปปช.01 (18 ส.ค. 64 | อ่าน 63 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.เพื่อการเกษตร บ้านคำพี้-ป่าแดง (31 มี.ค. 64 | อ่าน 106 ครั้ง)
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล เพื่อการเกษตรบ้านคำพี้-นาหนองแอ่น (23 มี.ค. 64 | อ่าน 94 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.เพื่อการเกษตร โรงปุ๋ย-นาติ๋ว หมู่ 6 (23 มี.ค. 64 | อ่าน 90 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราแอสฟัลติก ภายในหมูบ้านเป้า หมู่3 (18 มี.ค. 64 | อ่าน 89 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอุโมงค์ไม้ไผ่พืชผักส่วนครัวบนเส้นทาง ท่องเที่ยวฝายมีชีวิต บ้านภูหมู่ 1 (18 มี.ค. 64 | อ่าน 92 ครั้ง)
จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล เพื่อการเกษตร หมู่ 4 (15 มี.ค. 64 | อ่าน 87 ครั้ง)
จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล เพื่อการเกษตร หมู่6 (15 มี.ค. 64 | อ่าน 92 ครั้ง)
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติก ภายในหมูบ้านเป้า หมู่3 (15 มี.ค. 64 | อ่าน 87 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างอุโมงไม้ไผ่พืชพืชผัก ส่วนครัวบนเส้นทางท่องเที่ยวฝายมีชีวิตบ้านภู (15 มี.ค. 64 | อ่าน 42 ครั้ง)
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการเกษตร (10 ก.พ. 64 | อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคางานก่อสร้าง (18 ก.ค. 63 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) กันยายน พ.ศ 2562 (17 ก.ค. 63 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการณ์สงการต์ มิถุนายน พ.ศ2562 (17 ก.ค. 63 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาจัดทำป้ายกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ มีนาคม พ.ศ 2562 (17 ก.ค. 63 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาจัดทำพวงมาลา เนื่องจากวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรินทร บรมรมนาถพิตร ธันวาคม พ.ศ2561 (17 ก.ค. 63 | อ่าน 0 ครั้ง)
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (08 ก.ค. 63 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟันต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3,5 บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า จำนวน 14 ช่วง (27 เม.ย. 63 | อ่าน 64 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านป่าแสด หมู่ที่ 6 (30 มี.ค. 63 | อ่าน 70 ครั้ง)