นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมเชียร์ ร่วมชมการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเป้า (22 มี.ค. 66 | อ่าน 4 ครั้ง)
ขอเชิญเข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความคิดต่อการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านเป้า ด้วยการตอบแบบวัด EIT ด้วยตนเองทางระบบ ITAS (19 ม.ค. 66 | อ่าน 37 ครั้ง)
เชิญร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565 (02 พ.ย. 65 | อ่าน 21 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคโลหิด "90 พรรษา 90 ล้านซีซี" ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (02 มิ.ย. 65 | อ่าน 89 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565 (02 มิ.ย. 65 | อ่าน 86 ครั้ง)
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร สาขาคำชะอี (11 พ.ค. 65 | อ่าน 95 ครั้ง)
แก้ไขประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยาง (11 พ.ค. 65 | อ่าน 103 ครั้ง)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยาง (11 พ.ค. 65 | อ่าน 118 ครั้ง)
ประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร (11 พ.ค. 65 | อ่าน 73 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติตามโครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (03 พ.ค. 65 | อ่าน 65 ครั้ง)
ประกาศหยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเป้า (26 เม.ย. 65 | อ่าน 67 ครั้ง)
ประกาศเจตนารมณ์ "จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดคุณธรรม" (07 เม.ย. 65 | อ่าน 82 ครั้ง)
ขอความร่วมมือด้านสุขลักษณะการประกอบกิจการ สะสม บรรจุ และค่าส่งน้ำแข็ง (02 มี.ค. 65 | อ่าน 104 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ มาตราการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ปละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (02 มี.ค. 65 | อ่าน 98 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝ่อยติดเชื้อการแพร่ระบาดของโรค covid 19 (02 มี.ค. 65 | อ่าน 98 ครั้ง)
ขอส่งหลักฐานการเลือกตั้ง (02 มี.ค. 65 | อ่าน 85 ครั้ง)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตำบลบ้านเป้า สถานะการโรค covi (02 มี.ค. 65 | อ่าน 97 ครั้ง)
เรื่องพัฒนาการล่าสุดของโรค covid - 19 (02 มี.ค. 65 | อ่าน 92 ครั้ง)
ธรรมนูญโควิด 19 ตำบลบ้านเป้า (29 ก.ย. 64 | อ่าน 218 ครั้ง)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (09 ส.ค. 64 | อ่าน 533 ครั้ง)
คำแถลงนโยบาย นายดอนเดช กลางประพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า (29 ก.ค. 64 | อ่าน 211 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง (19 ก.ค. 64 | อ่าน 28 ครั้ง)
จัดตั้งศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลบ้านเป้า (07 ก.ค. 64 | อ่าน 205 ครั้ง)
ประกาศ นโยบายเทศบาลตำบลบ้านเป้าปลอดบุหรี่ (02 มิ.ย. 64 | อ่าน 58 ครั้ง)
รณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่ (31 พ.ค. 64 | อ่าน 57 ครั้ง)
ชวนเชิญประชาชนตำบลบ้านเป้าร่วมประเมินเทศบาลตำบลบ้านเป้า (18 พ.ค. 64 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์สาเหตุ อาการ ของโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันเมื่อถูกสุนัข หรือ แมว กัด-ข่วน คาถา 5 ย. (01 เม.ย. 64 | อ่าน 28 ครั้ง)
แบบสำรวจความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ต่อการผ่อนคลายกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (01 เม.ย. 64 | อ่าน 169 ครั้ง)
แจ้งให้เจ้าของป้าย/ผู้ครอบครองป้ายภาษี ยืนแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายในเดือน มีนาคม 2564 นี้น (24 มี.ค. 64 | อ่าน 157 ครั้ง)
เอกสารประกวดราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.เพื่อการเกษตร 9 มีนาคม 2564 (09 มี.ค. 64 | อ่าน 155 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกต (23 ก.พ. 64 | อ่าน 0 ครั้ง)
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า 2564 (04 ก.พ. 64 | อ่าน 199 ครั้ง)
ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า 2564 (04 ก.พ. 64 | อ่าน 244 ครั้ง)
ขอเชิญร่วมบริจาค วันรวมน้ำใจ ชาวจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2564 1/12/63 (09 ธ.ค. 63 | อ่าน 175 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ โครงการนอนภูดูดาวโต้ลมหนาวกินข้าวอินทรีย์ใบตอง@ภูผาซาน (09 ธ.ค. 63 | อ่าน 168 ครั้ง)
ริบหลักประกันสัญญาเป็นรายได้ 4/12/63 (04 ธ.ค. 63 | อ่าน 173 ครั้ง)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ 10/11/63 (04 ธ.ค. 63 | อ่าน 169 ครั้ง)
ขอความอนุเคราะห์ประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให (04 ธ.ค. 63 | อ่าน 183 ครั้ง)
แผนกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ปี 2563 (09 พ.ย. 63 | อ่าน 237 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงงประมาณจากกองทุนหลักประกันส (05 พ.ย. 63 | อ่าน 231 ครั้ง)
การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (24 ก.ย. 63 | อ่าน 176 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง ผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น (26 ส.ค. 63 | อ่าน 180 ครั้ง)
ประการเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (24 ส.ค. 63 | อ่าน 159 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลส่วนท้องถิ่น (14 ส.ค. 63 | อ่าน 176 ครั้ง)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ 16 ก.ย 63 (21 ก.ค. 63 | อ่าน 151 ครั้ง)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (16 ก.ค. 63 | อ่าน 1040 ครั้ง)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ปี พ.ศ.2563 (13 ก.ค. 63 | อ่าน 165 ครั้ง)
รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 (10 ก.ค. 63 | อ่าน 201 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคางานก่อสร้าง...คลิ้กที่นี่ (20 ก.พ. 63 | อ่าน 183 ครั้ง)
เทศบาลตำบลบ้านเป้าร่วมจิตอาสา' พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (24 ต.ค. 60 | อ่าน 200 ครั้ง)
ทต.บ้านเป้า ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า (23 ต.ค. 60 | อ่าน 241 ครั้ง)