นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
ข้อมูล ita
ข้อมูล ITA
                    

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

enlightened ข้อมูลพื้นฐาน


 O1
O2
O3
O4
O5
O6

enlightened ข่าวประชาสัมพันธ์
 
O7

enlightened การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 
O8
O9

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

enlightened แผนการดำเนินงาน
 
O10
O11
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 • http://bpn.go.th/data_3943
O12

enlightened การปฏิบัติงาน

 
O13

enlightened การให้บริการ
การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน


 
O14
O15
O16
O17

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

enlightened แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


 
O18
O19
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
 • http://bpn.go.th/data_3955
O20

enlightened การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
O21
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • http://bpn.go.th/data_3959
O22
 • ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • http://bpn.go.th/news_154
O23
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • http://bpn.go.th/data_3961
O24
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • http://bpn.go.th/data_3962

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

enlightened การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 
O25
O26
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • http://bpn.go.th/data_3964
O27
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • http://bpn.go.th/data_3965
O28
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • http://bpn.go.th/data_3966

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

enlightened การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 
O29
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • http://bpn.go.th/data_3967
O30
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • http://bpn.go.th/data_3968
O31
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • http://bpn.go.th/data_3969

enlightened การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
O32
O33

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

enlightened เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 
O34

enlightened การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 
O36
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • http://bpn.go.th/data_3975
O37
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • http://bpn.go.th/data_3976

enlightened การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
O38

enlightened แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
O39
O40
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 • http://bpn.go.th/data_3979
O41
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • http://bpn.go.th/data_3986

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

enlightened มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 
O42
O43
 
 
 
 
 

โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2564,08:49   อ่าน 459 ครั้ง