นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า

เทศตำบลบ้านเป้า ประกาศประกวดราคางานก่อสร้าง..เชิญคลิ๊กที่ เมนูจัดข่าวซื้อจัด-จัดจ้าง ด้านบน..ครับ 

ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

นายกต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

นายกต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

เทศบาลผึ่งแดดศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ

เทศบาลผึ่งแดดศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ

จิตอาสา\' พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

จิตอาสา\' พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วางพวงมาลา รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช

วางพวงมาลา รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช

กิจกรรมปลูกหญ้าแพรก ทต.บ้านเป้า

กิจกรรมปลูกหญ้าแพรก ทต.บ้านเป้า

เทศบาลตำบลบ้านเป้าให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

เทศบาลตำบลบ้านเป้าให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

นายอำเภอพบปะโรงเรียนผู้สูงอายุ

นายอำเภอพบปะโรงเรียนผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลบ้านเป้ายินดีต้อนรับ

เทศบาลตำบลบ้านเป้ายินดีต้อนรับ

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการ ประจำปี 2560

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการ ประจำปี 2560

ประชุมร่างแผนพัฒนาดำเนินงาน ประจำปี 2561

ประชุมร่างแผนพัฒนาดำเนินงาน ประจำปี 2561

ทำดีเพื่อพ่อ 5 ธันวาคม 2560

ทำดีเพื่อพ่อ 5 ธันวาคม 2560

วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ

การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเป้า

การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเป้า

เชิญชวนบริจาคเบี้ยผู้สูงอายุ

เชิญชวนบริจาคเบี้ยผู้สูงอายุ

ขอพรปีใหม่

ขอพรปีใหม่

การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเป้า

การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเป้า

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2561

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2561

“เที่ยวสนุก มีทุกสีสัน”

“เที่ยวสนุก มีทุกสีสัน”

กำหนดยื่นแบบภาษี2561

กำหนดยื่นแบบภาษี2561

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า

บุญผะเหวดตำบลบ้านเป้า

บุญผะเหวดตำบลบ้านเป้า

จิตอาสาพัฒนาตำบล

จิตอาสาพัฒนาตำบล

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

Example Frame
ข่าวจัดเก็บภาษี
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (16 ส.ค. 64)
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างฯ (13 ส.ค. 64)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (13 ส.ค. 64)
การขยายกำหนดเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (07 ก.ค. 64)
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย อัตราภาษีป้ายปี 2564 ปรับเพิ่ม ติดเท่าที่จำเป็นนะคะ (16 ธ.ค. 63)
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (09 พ.ย. 63)
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนการจัดเก็บภาษีป้าย (09 พ.ย. 63)
ราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี63 (09 พ.ย. 63)
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (09 พ.ย. 63)
ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (01 ก.ย. 63)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ธรรมนูญโควิด 19 ตำบลบ้านเป้า (29 ก.ย. 64)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (09 ส.ค. 64)
คำแถลงนโยบาย นายดอนเดช กลางประพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า (29 ก.ค. 64)
จัดตั้งศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลบ้านเป้า (07 ก.ค. 64)
ชวนเชิญประชาชนตำบลบ้านเป้าร่วมประเมินเทศบาลตำบลบ้านเป้า (18 พ.ค. 64)
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ ปก.01 (18 ส.ค. 64)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปปช.01 (18 ส.ค. 64)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.เพื่อการเกษตร บ้านคำพี้-ป่าแดง (31 มี.ค. 64)
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล เพื่อการเกษตรบ้านคำพี้-นาหนองแอ่น (23 มี.ค. 64)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.เพื่อการเกษตร โรงปุ๋ย-นาติ๋ว หมู่ 6 (23 มี.ค. 64)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราแอสฟัลติก ภายในหมูบ้านเป้า หมู่3 (18 มี.ค. 64)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอุโมงค์ไม้ไผ่พืชผักส่วนครัวบนเส้นทาง ท่องเที่ยวฝายมีชีวิต บ้านภูหมู่ 1 (18 มี.ค. 64)
จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล เพื่อการเกษตร หมู่ 4 (15 มี.ค. 64)
จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล เพื่อการเกษตร หมู่6 (15 มี.ค. 64)
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติก ภายในหมูบ้านเป้า หมู่3 (15 มี.ค. 64)
 
งานกิจการสภา
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า ประจำปี พ.ศ.2564 (02 ส.ค. 64)
เรียกประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.2564 (02 ส.ค. 64)
รายงานแปรบัญญัติร่างเทศบัญญัติตำบลบ้านเป้า เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (09 ก.ย. 63)
อนุมัติให้ขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า สมัยสมัญ สมัยที่ 3 ประจำปีปี 2563 (31 ส.ค. 63)
ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ 2563 (04 ส.ค. 63)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสมัญ 2563 (04 ส.ค. 63)
เรียกประชุมสภาสมัยสมัญ ประจำปี 2563 (22 ก.ค. 63)
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ ปี2563 (16 ก.ค. 63)
การหนัดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2563 (16 ก.ค. 63)
การกำหนดสมัยประชุมสมัญ ประจำปี 2563 (16 ก.ค. 63)
 
ภาพกิจกรรม
 
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
พีจี เมเม่ 21 ธ.ค. 64
ได้เเต่ฟังเพลงปลอบประโลมตัวเองเท่านั้น Hyuka 24 พ.ย. 64
เกินไป Jimin 17 พ.ย. 64
อ่านแบบนี้ก็ดีนะเนี่ย นนทนัท 12 พ.ย. 64
ฝึกการอ่าน นนทนัท 21 ต.ค. 64
รู้จักของประเภทถังขยะกัน! catzaa 01 ต.ค. 64
ขออนุญาตใช้พื้นที่ประชาสัมพันธ์ ข่าวดี 8889 25 ก.ย. 64
เรียนรู้การเงินออนไลน์ gaming 20 ก.ย. 64
แนะนำวิธีทำงานไปเล่นเกมส์ไปก็ได้ตัง ทดลองฟรีได้เลยค่ะ gaming 15 ก.ย. 64
สอบถามเรื่องงานคับ poomsin 06 ส.ค. 63
   
  
  
        มกราคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
ปฏิทินกิจกรรม
31 ธ.ค. 62
วันสิ้นปี
10 ธ.ค. 62
วันรัฐธรรมนูญ
05 ธ.ค. 62
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
23 ต.ค. 62
วันปิยมหาราช
13 ต.ค. 62
วันคล้ายวันสวรรคคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
12 ส.ค. 62
วันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง
28 ก.ค. 62
วันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
แบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเป้า
พอใจมาก
พอใจ
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการรับชำระภาษี ประจำปี 2564
ดูผลโหวด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/10/2017
ปรับปรุง 24/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 141703
Page Views 420460