นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
ภาพกิจกรรม
ประชุมชี้แจงการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและซักซ้อมแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
      สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดมุกดาหารจัดประชุมชี้แจงการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและซักซ้อมแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป้าเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 21 กุมภาพัน
ธ์  พ.ศ.2566  ณ ห้องประชุมภูผาขาว เทศบาลตำบลบ้านเป้า  
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,11:16   อ่าน 24 ครั้ง