นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 421.59 KB 2180
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 544.85 KB 2356
ร้องทุกข์ทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.38 KB 2173
แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมโคมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.85 KB 2695
แบบฟอร์มการร้องทุกข์ร้องเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 235.51 KB 2161

เอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด 12/5/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.79 MB 480
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครขอรับการประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น(EHA) 5/5/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 774.81 KB 479
การขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลความก้าวหน้าของดำเนินงานตามมติของคณะรัฐมนตรี 13/05/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 485
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า ครั้งแรก 27/04/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 700.73 KB 478
มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) จังหวัดมุกดาหาร 28/04/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.01 MB 487
แนวทางปฎิบัติการรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิท 19 ละรอบใหม่ 30/04/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 474
โทรสารถึงผู้อำนวยการเลือกตั้งตำบลคำอาฮวน กกตูม บ้านแก้ง บ้านเป้า ดงมอน นาโสก พึ่งแดด 29/04/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 618
ชัมซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิท 19) กรณีก่อตั้งโรงพยาบาลสนามพื่นที่ 30/04/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 485
ขอส่งตัวอย่างที่ใช้ในการสอบสวนตามกฎกระทรวงการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งในองค์กรบริหารส่วนจังหวัด 30/04/2564 479
ขอแจ้งประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 27/04/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 825.55 KB 479
การขยายดำเนินงานตามปฎิทินการประเมินความโปร่งใส่ของหน่วยงานภาครัฐ 30/04/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 481
การสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) 8//4/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 703.44 KB 1892
การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่สาธารณะประโยชน์ 9/4/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 1898
การปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมช่วงเทศกาลส่งกรานต์ 2564 9/4/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 420.96 KB 1888
กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดขนะมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่2) 2564 19/4/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 901.59 KB 1902
รายงานการจัดแผนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 25 แห่ง จังหวัดมุกดาหาร 12/03/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 1924
ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรี 8/3/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 1918
ประชาสัมพันธ์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 8/3/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 1897
โทรสารเลือกตั้ง 5/3/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 876.4 KB 1907
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งสมาชิสภาเทศบาลและนายกรัฐมนตรี เพิ่มเติม 8/3/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 1894
ขอเชิญร่วมสัมมนา ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 1903
ขอความร่วมมือในการลงพื้นที่เพื่อตรวจแนวเขตที่ดิน 3/3/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.41 MB 1908
กำหนดรูปแบบตราประทับบัตรเลือกตั้ง 25/02/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.56 KB 1899
อนุญาตปิดประกาศและติดตั้งป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.94 MB 1901
หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26/02/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 922.78 KB 1901
แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 447.25 KB 1895
แจ้งความเห็นและข้อสังเกตุของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 22/02/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 1894
ขอส่งประกาศการกำหนดสถานที่การปิดประกาศหาเสียงเลือกตั้ง 17/02/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 1898
การจัดซื้อวัคซีนป้องกันcovid-19 19/02/2564 1898
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งสมาชิสภาเทศบาลและนายกรัฐมนตรี 22/02/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 2285
ขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 22/02/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 1899
ขอรับการสนับสนุนวัสดุเคมีภัณฑ์เพื่อควบคุมใขเลือดออก 19/02/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 274.29 KB 1896
การปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 18/02/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.29 MB 1899
แผนการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 25/1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 678.54 KB 2036
ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลในเขตจังหวัดมุกดาหาร 25/1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 1901
ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 25/1/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 1900
แนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 22 /1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.64 MB 1896
หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นตามข้อ 28 ของมาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย พ.ศ.2558 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 13/1/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 1900
การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดที่มีใช่การกระทำ ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ป.ป.ช. ไต่ส่วนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดที่เกี่ยวข้อง 13/1/64 1902
ขอเชิญนักวิชาการผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอหนองสูง (พชอ.) เข้าร่วมประชุม 12/1/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 699.56 KB 1900
ขอความร่วมมือปรับปรุงแก้ไขหรือจัดทำข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด หรือข้อบัญัติเรื่องอื่นใดที่อยู่ในภารกิจ 11/1/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.36 MB 1894
ขอข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 6/1/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 354.38 KB 1898
ส่งประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 41 และฉบับที่ 42) 6/1/64โรคระบาดโควิด19.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 1895
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 1945
ยกระดับมาตราการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 6/1/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 360.2 KB 1901
มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จังหวัดมุกดาหารโรคระบาดโควิด19 7/1/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 676.55 KB 1899
แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจิริตแห่งชาติ เรื่อง แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ.2563 7/1/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 1899
การถือปฏิบัติการคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) และข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานะการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 7/1/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 603.13 KB 1908
การเตรียมการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 7/1/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 2134
แผนป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งแวดล้อม สำหนักงานตำรวจแห่งชาติ (ปทส.ตร.64) 6/1/64 1929
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด- 19) 4/1/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 1901
การเตรียมความพร้อมบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น 5/1/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 712.76 KB 1924
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด- 19) 5/1/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 2302
มาตราการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาา 2019 (โควิด - 19)สำหรับตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5/1/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 745.99 KB 1901
ข้อสั่งการจากการประชุมข้าราชการสำคัญเกี่ยวกับการบริหารสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 5/1/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 775.69 KB 1990
มาตราการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในช่วงเทศการปีใหม่ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 745.99 KB 1897
มาตราการควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 25/1/64019 (โควิด-19) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 989.62 KB 1907
มาตราการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) สำหรับตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ิ30/12/63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 513.12 KB 1917
ค่าใช้จ่ายในการให้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29/12/63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 665.97 KB 1903
ซักซ้อมแนวทางดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19) 29/12/63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 1920
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) 29/12/63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 1987
การสำรวจและติดตามการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่มพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 29/12/63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 847.25 KB 1895
กาดำเนินโครงการ ศูนย์ดำรงธรรมบริการด้วยใจคนไทยยิ้มได้ เป็นของขวัญปีใหม่ประจำปี 2564 29/12/63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 853.45 KB 1895
การยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักของสถานศีกษา 22/12/63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.2 MB 1898
การสำรวจบุคลากรด้านสาธารณะสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22/12/63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1016.03 KB 1927
การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล 9/12/63 1896
ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดอบรมผูประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ตามกฏกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 25/11/63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 742.38 KB 1903
ยกเลิกหนังสือแนวทางการเบิกจ่ายในการเตรียมการ ระหว่างรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศ์ศานุวงศ์ 8/12/63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 1901
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ที่ออกตามความเห็นพระราชบัญญัติการสาธรณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 8/12/63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.47 MB 1901
การดำเนินตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษและลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2563 8/12/63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.69 MB 1902
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการจัดดการสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563 8/12/63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 876.13 KB 1963
แนวทางการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 30/11/63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.67 MB 1920
ข้อสั่งการจากการประชุมศูนย์ปฎิบัติการศูนย์ปฎิบัติการ ศูนย์บริหารสถานณ์การโควิท-19(ศปก.ศบด) 3/12/63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 355.97 KB 1899
ขอเชิญร่วมบริจาค วันรวมน้ำใจ ชาวจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2564 1/12/63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 435.25 KB 1914
การเข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่8กรกฎาคม2563 1/12/63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 1902
แจ้งกำชับเกี่ยวกับการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์และปัญหาเอกสารสิทธิ 16/11/63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.41 MB 1928
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม 23/11/63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.63 MB 2098
ขอทราบข้อมูลการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินในท้องที่ตำบลบ้านเป้า 11 /11/63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 1948
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตรวจวิเคราะห์น้ำและอาหารในโครงการตรวจวิเคราะทางด้านเกษตรและอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติอุตสาหกรรมเกษตร 3/11/63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 1938
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจความต้องการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (สุขอนามัยและความปลอดภัยในชีวิตที่ยั่งยืน) 23/11/63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 1907
ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับสมัครเลือกตั้ง 3/11/63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 1902
การพิจารณาปรับปรุงหรือเพิ่มการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 12/11/63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 1908
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา.pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.21 MB 1998
ซักซ่อมการใช้จ่ายงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 1900
ขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดการเลือกตั้งสภาบริหารส่วนจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.99 MB 1906
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจ้างแรงงานนักโทษเด็ดขาดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.99 MB 1901
กิจกรรมแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์.pdf 1896
ขอเชิญส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ หนองสูงเกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 1946
กำหนดสถานที่ปิดป้ายหาเสียงเลือกตั้งผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 1902
ขอความรวมมือในการดำเนนินการจัดการสิ่งปฎิกูลขององค์กรส่วนท้องถิ่น 1902
สรุปผลการประเมินคณะกรรมมการบริหารสถานการจากผลกระทบของโรคระบาดโควิท 2019 ครั้งที่ 4/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 927.31 KB 1896
การซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดคอนเสิร์ตหรือการแสดงในสถานที่ที่มิใช้สถานบริการ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 1899
ขอส่งเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำแผการดูแลรายบุคคล (Care plan) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 579.05 KB 1903
ขอแจ้งราชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 1952
คู่มือกำหนดมาตรฐานปฏิบัติงาน จัดเก็บรายได้ Word Document ขนาดไฟล์ 185 KB 2028
ค่าธรรมเนียมอันตราย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 238.39 KB 2078
ตัวอย่างแบบฟอร์มและหนังสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 386.76 KB 32358
เอกสารประกอบกิจการควบคุมต่างๆ 2388
เอกสารขออนุญาตก่อสร้างต่างๆ 1989
เอกสารขออนุญาตเกี่ยวกับสรรพากรต่างๆ 2031
เอกสารขอทะเบียนพาณิชย์ 3121

รายงานสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 337.08 KB 2125
2 งานป้องกัน 59 หน้า 27-30 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.13 KB 2088
3 งานบริหารการศึกษา 59 หน้า 31-32 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.08 KB 2033
4 งานระดับก่อนวัยเรียน 59 หน้า 33-34 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.93 KB 2080
5 สาสุข(ล่าสุด) หน้า 35-36 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37.17 KB 1989
6 สังคมสงเคราะห์ 59 หน้า 37 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 29.55 KB 1987
7 สร้างความเข้มแข็ง 59 หน้า 38-39 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.36 KB 2084
8 งานกีฬาและนันทนาการ 59 หน้า 40 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 29.26 KB 2039
9 งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (ล่าสุด) หน้า 41-42 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.76 KB 2060
10 เกษตร 59 หน้า 43-44 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 40.73 KB 2118
11 แผนงานบริหารงานคลัง (ล่าสุด) หน้า 45-47 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.1 KB 2103
12 แผนงานเคหะและชุมชน (ล่าสุด) หน้า 48-50 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.06 KB 2047
13 งานไฟฟ้า - ถนน (ล่าสุด) หน้า 51 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.56 KB 2056
14 งานกำจัดมูลฝอย 59 1 หน้า 52 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 30.05 KB 2015
15 พานิชย์ 59 หน้า 53 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 29.87 KB 2064
16 โครงสร้างพื้นฐาน ล่าสุด หน้า 54-59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.92 KB 2042
17 งบกลาง 59 a หน้า 60-61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.46 KB 2266

รายงานสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558
รายงานสถานะทางการเงิน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 903.54 KB 1977

งานด้านการจัดเก็บรายได้
ปรกาศงานจัดเก็บรายได้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190.84 KB 1908
จดหมายข่าว 1943
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า 1931
กำหนดมาตรฐานปฏิบัติงาน จัดเก็บรายได้ Word Document ขนาดไฟล์ 185 KB 1989

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน Word Document ขนาดไฟล์ 24.93 KB 2246
ประกาศแนวทางช่วยเหลือของประชาชน Word Document ขนาดไฟล์ 26.46 KB 4517
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาช Word Document ขนาดไฟล์ 25.83 KB 6944
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน Word Document ขนาดไฟล์ 31.18 KB 5299

ประกาศกำหนดสมัยประชุม สามัญประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศกำหนดสมัยประชุม สามัญประจำปี พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.46 KB 2005

ประกาศรายงานประชุมสภาที่ผ่านการรับรองแล้ว
ประกาศรายงานประชุมสภาที่ผ่านการรับรองแล้ว3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.32 KB 1986
ประกาศรายงานประชุมสภาที่ผ่านการรับรองแล้ว2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.34 KB 2029
ประกาศรายงานประชุมสภาที่ผ่านการรับรองแล้ว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.79 KB 2077

ประกาศเรียกประชุมสมัยที่ 2 ปี 61
ประกาศเรียกประชุมสมัยที่ 2 ปี 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 36.74 KB 2004

ประมวลจริยธรรม ทต.บ้านเป้า
มาตราฐานคุณธรรมและจริยะธรรมขอลพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านเป้า JPEG Image ขนาดไฟล์ 278.22 KB 1921
ประมวลจริยธรรม ทต.บ้านเป้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.16 KB 2031

"ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง การปรับปรุงและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อการบริการประชาชน"
"ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง การปรับปรุงและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อการบริการประชาชน" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.74 MB 1950

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
ส่วนที่3 1959
ส่วนที่2 1965
ส่วนที่1 1948
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี JPEG Image ขนาดไฟล์ 230.71 KB 1955

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.01 KB 1948
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.66 KB 1940

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.18 KB 1902

การายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณปี พ.ศ. 2562
การายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 1911

การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2563
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 1904

ข่าวประกาศ 2563
กฎกระทรวงการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่ง 20 ต.ล 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.24 MB 1900

เอกสารร่วมประชุม ต่างๆ งบประมาณ ปี 2564
เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการสุดยอดผู้นำ ครั้งที่ ๑ เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 1927