นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสและป้องกันการทุจร
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2565
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566