นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
การขับเคลื่อนจริยธรรม
แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เทศบาลตำบลบ้านเป้า คำสั่งจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานโครงการอบรมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์และให้ความรู้กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566