นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ