นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม