นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
ส่วนงานกองคลัง

                 รายงานแสดงรายรับจริง-รายจ่ายจริง รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
                        -ไตรมาสที่ 1
                        -ไตรมาสที่ 2
                        -ไตรมาสที่ 3
                        -ไตรมาสที่ 4

                       รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
                         

                   รายงานแสดงรายรับจริง-รายจ่ายจริง รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
                        -ไตรมาสที่ 1
                        -ไตรมาสที่ 2
                        -ไตรมาสที่ 3
                        -ไตรมาสที่ 4  

                       
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                       รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
             - ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาจัดทำพวงมาลา เนื่องจากวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรินทร บรมรมนาถพิตร ธันวาคม พ.ศ2561

             - ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาจัดทำ
ป้ายกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ มีนาคม พ.ศ 2562

             - ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการณ์สงการต์ มิถุนายน พ.ศ2562

             - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) กันยายน พ.ศ 2562
 
           งานด้านการจัดเก็บรายได้