นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
มาตรฐานคุณธรรมและจริยะธรรมของพนักงานเทศบาล