นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ตลิก แผ่นปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-พ.ศ.2564