นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
โครงการอบรมความรู้คู่คุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
            วันที่ 8 เมษายน 2565  ณ ห้องประชุมภูผาขาวเทศบาลตำบลบ้านเป้า  อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร นายดอนเดช  กลางประพันธ์    นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า นำคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป้า  จัดโครงการอบรมความรู้คู่คุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดมุกดาหาร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลบ้านเป้า  ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตในองค์กร  พร้อมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริตของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านเป้า 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมเคารพธงชาติและมอบนโยบายการทำงาน
          เทศบาลตำบลบ้านเป้า  อำเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร  นำโดย นายดอนเดช   กลางประพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า   ได้นำพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านเป้า ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ เพื่อแจ้งเกี่ยวกับการดำเนินงานข้อราชการ   แลกเปลี่ยน   สร้างความปรองดองในหมู่คณะและสร้างความมีวินัย   เพื่ออบรมคุณธรรม จริยธรรม เช่น ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ในการทำงาน