นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  
ส่วนที่  ๒
 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
โดยแยกตามมิติ ๔ มิติ ดังนี้
 
มิติที่ 1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ
งบประมาณ
(บาท)
งบประมาณ
(บาท)
งบประมาณ
(บาท)
งบประมาณ
(บาท)
๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1.1.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
    ๑) โครงการความรู้คู่คุณธรรม
    ๒) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
 
1.1.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
    ๑) มาตรการ “ส่งเสริม
การปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น”
    ๒) มาตรการ
“เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริต”
 
1.1.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
   ๑) กิจกรรมให้ความรู้
เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
    2) มาตรการ “จัดทำ
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน”
 
 
 
 
 
10,000
๑๐,๐๐๐
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
 
 
10,000
๑๐,๐๐๐
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
 
10,000
๑๐,๐๐๐
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
 
10,000
๑๐,๐๐๐
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
มิติที่ 1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต(-ต่อ-)
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ
งบประมาณ
(บาท)
งบประมาณ
(บาท)
งบประมาณ
(บาท)
งบประมาณ
(บาท)
1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน ในท้องถิ่น
๑) โครงการจังหวัดสะอาด “ชุมชนน่าอยู่”
๒) ส่งเสริมสภาองค์กรชุมชน
๓) โครงการสร้างทัศนคติและจิตสำนึกทึ่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
๔) อบรมอาสาสมัครรักษาสิ่งแวดล้อมและพิทักษ์ป่า
๕) โครงการปลูกป่าชุมชน
๖) โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ
๗) โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิปัสนากรรมฐาน
๑๐๐,๐๐๐
 
๑๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
 
 
๓๐,๐๐๐
 
๓๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
 
๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
 
๑๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
 
 
๓๐,๐๐๐
 
๓๐,๐๐๐
-
 
๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
 
๑๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
 
 
๓๐,๐๐๐
 
๓๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
 
๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
 
๑๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
 
 
๓๐,๐๐๐
 
๓๐,๐๐๐
-
 
๕๐,๐๐๐
 
 
1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน ๑) โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
๒) โครงการส่งเสริมวันเด็กแห่งชาติ
๓) โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเป้า
๔) โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน
๓๐,๐๐๐
 
๓๐,๐๐๐
 
๑๐,๐๐๐
 
๒๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
 
๓๐,๐๐๐
 
๑๐,๐๐๐
 
๒๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
 
๓๐,๐๐๐
 
๑๐,๐๐๐
 
๒๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
 
๓๐,๐๐๐
 
๑๐,๐๐๐
 
๒๐,๐๐๐
 
มิติที่  ๑  รวม จำนวน    ๑๘   โครงการ ๓๕๕,๐๐๐ ๓๕๕,๐๐๐ ๓๕๕,๐๐๐ ๓๕๕,๐๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิติที่ 2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ
งบประมาณ
(บาท)
งบประมาณ
(บาท)
งบประมาณ
(บาท)
งบประมาณ
(บาท)
2.1 แสดงเจตจำนง
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
๑) กิจกรรมประกาศเจตจำนง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
    1) มาตรการการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล
 
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
    1) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี”
    2) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
   ๓) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ –
จัดจ้าง
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
  2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
    1) มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการประชาชน”
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
มิติที่ 2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต(-ต่อ-)
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ
งบประมาณ
(บาท)
งบประมาณ
(บาท)
งบประมาณ
(บาท)
งบประมาณ
(บาท)
2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อำนาจหน้าที่
ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
 2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    1) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    1) มาตรการการมอบ
อำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐,๐๐๐
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐,๐๐๐
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐,๐๐๐
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐,๐๐๐
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการดำเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
    ๑) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
    ๑) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
    1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
๖,๐๐๐
 
 
 
 
๖,๐๐๐
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
๖,๐๐๐
 
 
 
 
๖,๐๐๐
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
๖,๐๐๐
 
 
 
 
๖,๐๐๐
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
๖,๐๐๐
 
 
 
 
๖,๐๐๐
 
 
 
มิติที่ 2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต(-ต่อ-)

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ
งบประมาณ
(บาท)
งบประมาณ
(บาท)
งบประมาณ
(บาท)
งบประมาณ
(บาท)
2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต
2.5.1 ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
    1) มาตรการ “จัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
 
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอ ที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
   ๑) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
 
2.5.3 ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
 
    ๑) มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
มิติที่  ๒  รวม จำนวน  ๑๔  โครงการ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐  
 
 
 
 
 
มิติที่ 3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
    1) มาตรการ
“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลตำบลบ้านเป้าให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
    ๒) กิจกรรม “อบรมให้
ความรูตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540”
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงินการจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
    ๑) มาตรการ “เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและ
หลากหลาย”
    ๒) กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของเทศบาล และการ
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง”
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
๑๕,๐๐๐
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
๑๕,๐๐๐
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
๑๕,๐๐๐
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
๑๕,๐๐๐
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิติที่ 3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน(-ต่อ-)
ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหตุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
      1) มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
ตำบล”
    ๒) โครงการสื่อประชาสัมพันธ
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
3.2 การรับฟ้องความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
    1) โครงการจัด
ประชาคมแผนชุมชน
    2) การดำเนินงานศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลบ้านเป้า
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
    1) มาตรการกำหนด
ขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน
    2) โครงการเทศบาล
ตำบลบ้านเป้าเคลื่อนที่
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
    1) มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    2) กิจกรรมรายงาน
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐,๐๐๐
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
๑๐,๐๐๐
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐,๐๐๐
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
๑๐,๐๐๐
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
ไม่ใช้
งบประมาณ
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐,๐๐๐
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
๑๐,๐๐๐
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ
 
ไม่ใช้
งบประมาณ
Word Document   ขนาดไฟล์ 363.43 KB