นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านเป้า ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ตามโครงการความรู้คู่คุณธรรม โดยมีวัตถุประสงค์
๑.เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และพฤติกรรมวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการเจ้าหน้าที่ และผู้นำในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านเป้า
๒.เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านเป้า
 


วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านเป้า โดยคณผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาล และผู้นำชุมชน ประชาชนชาวบ้านคำพี้ หมู่ที่ 4 ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วยน้ำบ่อ
 


วันที่ 18 พฤษภาคม 2563  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ และจิตอาสาร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชน บริเวณสระกกยาง บ้านเป้า หมู่ที่ 5