นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร