นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
นโยบายไมรับของขวัญ (no Gift Policy)