นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
นโยบายไมรับของขวัญ (no Gift Policy)
ประกาศเจตนารมณ์
เรื่อง "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลบ้านเป้าใสสะอาด 2566"
และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)