นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
โครงการจัดทำ ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
                          เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม  2564  เทศบาลตำบลบ้านเป้านำโดยนายดอนเดช  กลางประพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า จัดโครงการจัดทำ ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้ง 6 หมู่บ้าน ร่วมประชุมหารือกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ณ ศาลากลางบ้านบ้านเป้า 

 


 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จัดประชาคมการเจาะบ่อบาดาลขนาดใหญ่ตำบลบ้านเป้า
                     วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564  เทศบาลตำบลจังหาร นำโดยนายดอนเดช  กลางประพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล พนักงานกองช่างเทศบาลตำบลบ้านเป้า ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อประชุมประชาคมร่วมกับตัวแทนชุมชน ทั้ง 6 ชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชในเรื่องการเจาะบ่อบาดาลขนาดใหญ่ในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า โดยมีการนำเสนอข้อดีข้อเสีย และหาข้อสรุปร่วมกัน เพื่อนำข้อสรุปไปดำเนินการต่อไป