นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ