นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน