นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
คลิก คู่มือปฏิบัติงานธุรการ
คลิก คู่มือการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คลิกคู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล
คลิก คู่มือกำหนดมาตรฐานปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
คลิกคู่มือการออกคำสั่ง ตั้งกรรมการสอบวินัย