นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
คลิกคู่มือการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

คลิกคู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล

คลิกคู่มือกำหนดมาตรฐานปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้