นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
สายด่วนร้องทุกข์

**** สายด่วนร้องทุกข์ ****

 

ลำดับ หน่วยงาน เบอร์โทร
1 Hotline 042-642589
2 สำนักปลัด 042-642589
3 กองช่าง 042-642575
4 กองคลัง 042-642577
5 ศูนย์ อปพร. 042-642591