นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (พ.ร.บ./พ.ร.ก.)