นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
แผนที่เทศบาล
  ตำบลบ้านเป้า  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอหนองสูง  ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านเป้า  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๕  ตำบลบ้านเป้า  อำเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร  ถนนสายสำคัญ  คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๗๐  เชื่อมต่อระหว่างอำเภอหนองสูง  กับ  อำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร  ตำบลบ้านเป้า  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองสูง  ๑๐  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากจังหวัดมุกดาหาร  ประมาณ  ๕๖  กิโลเมตร