นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
ศูนย์บริหารราชการในสถานะการฉุกเฉิน
     จัดตั้งศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     มาตราการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019