นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ที่

ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

1

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ

ด้านบริหารทั่วไป

ด้านบริการชุมชนและสังคม

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านการดำเนินงานอื่น

 

  บริหารงานทั่วไป
  รักษาความสงบภายใน
  การศึกษา
  สาธารณสุข
  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
  เกษตร
  งบกลาง

สำนักปลัด
ทต.บ้านเป้า

 - สำนักปลัด
 - กองช่าง
 - กองคลัง

2

การปรับโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจให้สมดุล
และแข่งขันได้

ด้านบริการชุมชนและสังคม

  สาธารณสุข
  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
  เกษตร

สำนักปลัด
ทต.บ้านเป้า

 - สำนักปลัด
 - กองช่าง
 - กองคลัง

3

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ด้านบริหารทั่วไป

ด้านบริการชุมชนและสังคม

 

  รักษาความสงบภายใน
  เกษตร
  เคหะและชุมชน

สำนักปลัด
กองช่าง
ทต.บ้านเป้า

- สำนักปลัด
- กองช่าง
- กองคลัง

4

การพัฒนาการท่องเที่ยว
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และสังคมกับประเทศ
เพื่อนบ้าน

ด้านบริหารทั่วไป

ด้านบริการชุมชนและสังคม

  งานบริหารทั่วไป
  การศาสนา วัฒนธรรมและ      นันทนาการ
  เคหะและชุมชน

สำนักปลัด
กองช่าง
ทต.บ้านเป้า

- สำนักปลัด
- กองช่าง
- กองคลัง

5

การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี

ด้านบริหารทั่วไป

ด้านบริการชุมชนและสังคม

ด้านการเศรษฐกิจ

  บริหารงานทั่วไป
  งานบริหารงานคลัง
  รักษาความสงบภายใน
  สาธารณสุข
  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
  เคหะและชุมชน
  อุตสาหกรรมและการโยธา

สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ทต.บ้านเป้า

- สำนักปลัด
- กองช่าง
- กองคลัง

6

การพัฒนาแหล่งน้ำ
และโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

ด้านเศรษฐกิจ

  อุตสาหกรรมและการโยธา
  เคหะและชุมชน
  พาณิชย์

กองช่าง
ทต.บ้านเป้า

- สำนักปลัด
- กองช่าง
- กองคลัง


ดาวน์โหลด รายละเอียดยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านเป้า ตามลิงค์ด้านล่าง