นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
พ.ร.บ

     
      พรบ เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 14)
Adobe Acrobat Document พรบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ขนาดไฟล์ 286.74 KB
Adobe Acrobat Document พรบ 
   ขนาดไฟล์ 179.54 KB

  ระเบียบ
 
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   ขนาดไฟล์ 81.68 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐   ขนาดไฟล์ 482.25 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ขนาดไฟล์ 105.57 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ขนาดไฟล์ 47 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ขนาดไฟล์ 151.73 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ขนาดไฟล์ 279.34 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ขนาดไฟล์ 233.85 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2 ) พ.ศ.2554   ขนาดไฟล์ 351.64 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543  ขนาดไฟล์ 104.49 KB