นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านเป้า

 
     
   
  นางสาววรรเพ็ญ รักบุญ  
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
     
นางพลเพ็ชร  จันภูธร
(ครู  คศ.1)
นางสาวนริศรา  จันทราโคตร
(ครู  คศ.1)
นางสาวเสาวลักษณ์  แก้วศรีนวม
(ครู  คศ.1)
 
     
 
นางสาวอุเบกขา  ไตรยวงค์
(ผู้ช่วย หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
  นางบังอร  ผิวขำ
(ผู้ช่วย หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

 
นางณัฐรินทร์  อาจวิชัย
(ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)
  นางสาวประภาภรณ์  สุนทรส
(ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)