นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/อื่น ๆ

ทรัพยากรธรรมชาติ
 

ป่าไม้  พื้นที่ตำบลบ้านเป้า   เป็นป่าเบญจพรรณที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มีไม้หลากหลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นไม้กระยาเลย ได้แก่ ไม้ยาง ไม้ตระแบก ไม้แดง ไม้ประดู่  ในป่ามีพืชสมุนไพรหลากหลายชนิดและมีสัตว์ป่าหลากหลายประเภทอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

 

ภูเขา   สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงและเนินเขา  มีหน้าผาสูงชัน สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง  จุดชมพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวผานางคอย ภูผาขาว


อื่นๆ
 

 • แหล่งท่องเที่ยวอื่นตามหมู่บ้าน


  ลำดับที่ ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว เขตพื้นที่
  แหล่งท่องเที่ยวโฮมเสตรย์เชิงวัฒนธรรม บ้านภู หมู่ 1
  ถ้ำวัวตก  ภูจ้อก้อ บ้านภู หมู่ 1  2
  แหล่งท่องเที่ยวโฮมเสตรย์เชิงเกษตร บ้านเป้า หมู่ 3
  ภูมิทัศน์ภูผาแดง   ถ้ำต่าง ๆ บ้านเป้า หมู่ 3
  วัดถ้ำโส้ม   ภาพแกะสลักหินเล่าเรื่องราวพุทธประวัติพระพุทธเจ้า อยู่บนหน้าผาภูผาขาว บ้านเป้า หมู่ 5
   

 • มวลชนจัดตั้ง
   -  ลูกเสือชาวบ้าน                                       ๒     รุ่น   ๒๘๕  คน
   -  ไทยอาสาป้องกันชาติ                             ๑     รุ่น   ๘๕    คน
   -  กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ             ๑     รุ่น   ๑๕๐  คน
   -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน           ๒     รุ่น   ๒๔๐  คน
   -  อาสาสมัครป้องกันไฟป่า                          ๒    รุ่น   ๖๕     คน
   - หน่วยกู้ชีพ                                              ๒     รุ่น   ๒๕    คน
   - สภาองค์กรชุมชน                                     60   คน