นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
ด้านระบบเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจ

 

 • การเกษตร

ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเป้าร้อยละ 61.64 ประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นอาชีพหลัก เช่นการทำนา  ทำสวนยาง ทำไร่อ้อย ทำไร่มันสำปะหลัง ทำสวนปาล์ม และปลูกผัก 

 

 • การบริการ

 

-   ปั๊มน้ำมัน(รวมทั้งปั๊มหลอด)        2  แห่ง
-   โรงสีข้าว                                  24 โรง
-   ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์            5  แห่ง
-   ร้านอาหาร                                7  แห่ง
-   อู่ซ่อมรถ                                  5  แห่ง
-   ร้านบ้านเช่า                              3  แห่ง
-   ร้านหล่อเสา                             1  แห่ง
-   ร้านถ่ายเอกสาร                        2  แห่ง
-   ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม          5  แห่ง
                ที่มา:  กองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านเป้า (2559)

 

 • การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

 

1. การพาณิชย์


-   ร้านค้าทั่วไป          22 แห่ง
-   ร้านค้าสหกรณ์        6  แห่ง
-   ร้านเย็บตุ๊กตา         1  แห่ง
-   ร้านแค๊ปหมู            1  แห่ง
-   ร้านขายน้ำปลา       1  แห่ง
-   ร้านขายแหนม        1  แห่ง
-   ร้านขายไอศกรีม     1 แห่ง
-   โรงปุ๋ยหมักชีวภาพ  1 แห่ง
-   ร้านวัสดุก่อสร้าง      1 แห่ง

                ที่มา:  กองคลัง  เทศบาลตำบลบ้านเป้า  ปี 2559
 

2. กลุ่มอาชีพ

 
              -   กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต   5   กลุ่ม
               -   กลุ่มร้านค้าสวัสดิการ             7   กลุ่ม
               -   กลุ่มเลี้ยงสัตว์                       8  กลุ่ม
               -   กลุ่มจักรสาน                        3   กลุ่ม
               -   กลุ่มหัตถกรรมฝีมือ              10  กลุ่ม
               -   กลุ่มแปรรูปอาหาร                 6  กลุ่ม
               -   กลุ่มทอผ้า                           6  กลุ่ม
               -   กลุ่มผลิตปุ๋ย                         3  กลุ่ม
               -   กลุ่มงานอุตสาหกรรม            1  กลุ่ม
               -   กลุ่มโรงสีข้าว                       2  กลุ่ม
               -   กลุ่มเพาะปลูก                      2  กลุ่ม
               -   กลุ่มดนตรีและการท่องเที่ยว 3  กลุ่ม

 
 • การท่องเที่ยว

   
 1. ตำบลบ้านเป้ามีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมบ้านภู
 2. การท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านเป้า  โดยมีการพัฒนา รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายอย่างต่อเนื่อง และมีความเข้มเข็ง
 

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

 

ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พื้นที่ (ร่) ผู้ปกครอง จำนวนประชากร ตำแหน่ง
บ้านภู 3,849 นายเผด็จศักดิ์   แสนโคตร 550 กำนัน
บ้านภู 3,023 นายพัฒนา   นามเหลา 547 ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเป้า 3,406 นายเสน่ห์    สารไชย 816 ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านคำพี้ 5,356 นายสรรเสริญ   ห้องแซง 699 ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเป้า 5,268 นายชัยมงคล   ไตรยวงค์ 673 ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านป่าแสด 2,848 นายสมบูรณ์   อาจวิชัย 270 ผู้ใหญ่บ้าน
รวม 23,750   3,532  

 

 • ข้อมูลด้านการเกษตร

ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลบ้านเป้า จะทำนาข้าว มีพื้นที่ทั้งหมด 15,845 ไร่ ทำไร่ 1,405 ไร่ ทำสวน 1,155 ไร่ 
(ที่มา: -ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร  ,ระบบจัดเก็บและนำเสนอข้อมูล ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล.2559)


 

 • ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

 

แหล่งน้ำที่จะใช้เพื่อการเกษตร มี 4 แหล่ง คือ

 1. ห้วยกระเบียน  ไหลผ่านพื้นที่บ้านภู  บ้านเป้า  และบ้านคำพี้
 2. ห้วยน้ำบ่อ  ไหลผ่านพื้นที่บ้านคำพี้
 3. ห้วยแล้ง  ไหลผ่านพื้นที่บ้านคำพี้
 4. ห้วยทราย  ไหลผ่านพื้นที่บ้านภู
 5. ห้วยตะหลุง  บ้านเป้า
 6. ห้วยถ้ำบิ้ง  บ้านภู
   
 
 • ข้อมูลด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลใช้น้ำประปาที่ผลิตจากกิจการหมู่บ้าน ทั้งแบบใช้น้ำผิวดินและน้ำใต้ดินที่สามารถส่งจ่ายน้ำประปาเพื่อบริการตามครัวเรือนในเขตเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ