นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
ด้านบริการพื้นฐาน
  • การคมนาคม


การเดินทางมายังเทศบาลตำบลบ้านเป้าสามารถเดินทางตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2370 เชื่อมต่อระหว่างอำเภอหนองสูง และอำเภอนิคมคำสร้อย นอกจากนั้นยังมีถนนภายในหมู่บ้าน  แยกเป็นถนน คสล.  จำนวน  ๒๒  สาย  และถนนลูกรัง/ถนนดิน  จำนวน  ๒๓  สาย  การเดินทางภายในหมู่บ้าน/ไปยังตำบล-อำเภอ-จังหวัด(อื่นๆ)โดยรถยนต์สองแถวประจำทาง  รถยนต์โดยสารประจำทาง  รถจักรยานยนต์  และรถยนต์ส่วนบุคคล
 

  • การไฟฟ้า

          

พื้นที่ตำบลบ้านเป้า มีไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน
 

 

  • การประปา


 

ตำบลบ้านเป้ามีระบบประปาหมู่บ้านที่ผลิตน้ำประปาเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 18 แห่ง  ทั้งแบบใช้น้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน สามารถส่งจ่ายน้ำประปาเพื่อบริการตามครัวเรือนในเขตเทศบาล ทั้งสิ้น 954 ครัวเรือน ซึ่งในอนาคตเทศบาลจะพัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิต การส่งจ่ายน้ำประปาให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่
 

  • การโทรศัพท์

เครือข่ายโทรศัพท์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในพื้นที่ ก็จะเป็นของผู้ให้บริการ TT&T  TOT  และ 3BB  ส่วนใหญ่ประชาชนจะใช้โทรศัพท์มือถือ  และมี โทรศัพท์สาธารณะ             ๔         แห่ง

 
 

  • การไปรษณีย์ หรือการสื่อสาร หรือการขนส่ง


 ในพื้นที่ตำบลบ้านเป้ามีที่ทำการไปรษณีย์ของเอกชนจำนวน  1 แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านเป้า หมู่ 3  มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 6 แห่ง  ป้ายประชาสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน จำนวน 6 แห่ง