นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
ด้านสภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม


 • การศึกษา
จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล ปี 2559 พบว่า
 1. เด็กอายุ 3 – 5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน จากจำนวนที่สำรวจทั้งหมด 68 คน ผ่านเกณฑ์ทุกคน
 2. เด็กอายุ 6 -14 ปีได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี จากจำนวนที่สำรวจทั้งหมด 295 คน ผ่านเกณฑ์ทุกคน
 •  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่   (ที่มาข้อมูล CCIS กองการศึกษาฯ)

  ประเภท
  สถานศึกษา
  ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ชาย หญิง รวม
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 บ้านเป้า 11 14 25
  2 บ้านคำพี้ 6 8 14
  3 วัดศรีนันทาราม 7 3 10
  โรงเรียนประถมศึกษา 4 บ้านภู 30 27 57
  5 บ้านคำพี้ 26 36 62
  6 บ้านเป้าป่าแสด 60 72 132
  โรงเรียนมัธยมศึกษา 7 พลังราษฏร์พิทยาสรรพ์ 79 79 158
  รวม 219 239 457
 
 • สาธารณสุข

  จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล ปี 2559 พบว่า

เด็กแรกเกิดมีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม  จากจำนวนที่สำรวจ ทั้งสิ้น 10 คน ผ่านเกณฑ์ทุกคน
 1. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจากจำนวนที่สำรวจทั้งสิ้น 346 คน ผ่านเกณฑ์ทุกคน
 2. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและถูกสุขลักษณะจากจำนวนทีสำรวจทั้งสิ้น 850 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ทุกครัวเรือน
ข้อมูลหน่วยงานด้านสาธารณสุข
ลำดับที่ ประเภท จำนวน
1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1  แห่ง
2 สถานพยาบาล 1 แห่ง
3 ร้านขายยา 1 แห่ง
4 บุคลากรทางการแพทย์ 6 คน
5 อสม. 85 คน
 
 • อาชญากรรม

 
           ตำบลบ้านเป้าไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุ การเกิดอุบัติเหตุซึ่งเทศบาลตำบลบ้านเป้าได้จัดกำลัง อปพร.  และตั้งจุดตรวจ  จัดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  รวมถึงการเฝ้าระวังและดูแลรัก๋ษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
               และจากการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล ปี 2559 พบว่า
 1.  ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี จากจำนวนที่สำรวจทั้งหมด 850 ครัวเรือน (ผ่านเกณฑ์ทุกครัวเรือน)
 2. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากจำนวนที่สำรวจทั้งหมด 850 ครัวเรือน ( ผ่านเกณฑ์ทุกครัวเรือน)
 
 • ยาเสพติด

 

         ในพื้นที่ตำบลบ้านเป้ายังมีผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดแต่มีจำนวนน้อย โดยในแต่ละปี เทศบาลตำบลบ้านเป้าได้จัดส่งผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ร่วมกับอำเภอหนองสูง และมีการตั้งจุดสกัดร่วมของเข้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ปัญหายาเสพติดจึงไม่รุนแรงมากเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นและจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล ปี  2559  พบว่า
 1. ครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ จากจำนวนที่สำรวจทั้งหมด  2,476 คนไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 8.68
 2. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา จากจำนวนที่สำรวจทั้งหมด 2,476 คน  ไม่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์


 

 • การสังคมสงเคราะห์


  เทศบาลตำบลบ้านเป้าได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ดังนี้
 1. การจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
 2.  การรับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 3.  การประสานทำบัตรผู้พิการ
 4.  การก่อสร้าง  ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
 
ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพและผู้ด้อยโอกาส
 
ลำดับที่ ประเภท จำนวน
1 ผู้สูงอายุ 668 คน
2 ผู้พิการ 145 คน
3 ผู้ป่วยเอดส์ 5  คน
4 ผู้ป่วยจิตเวช 33 คน
5 ผู้ด้อยโอกาส 23 คน
 
ที่มา: งานพัฒนาชุมชน ตำบลบ้านเป้า ปี 2559