นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
ด้านการปกครอง/ประชากร

การปกครอง
 

        ตำบลบ้านเป้าแบ่งการปกครองออกเป็นหมู่บ้าน  จำนวน  ๖  หมู่บ้าน  ซึ่งจำนวนหมู่บ้านทั้งหมดอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป้าเต็มทั้งหมู่บ้าน ( ไม่มีการปกครองที่ถิ่นอื่นในเขต เทศบาลตำบลบ้านเป้า
 

  • เขตการปกครอง

   แบ่งออกเป็น 6 หมู่บ้าน (ข้อมูล ณ กันยายน 2559)

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พื้นที่ (ร่) ผู้ปกครอง ตำแหน่ง หมายเหตุ
บ้านภู 3,849 นายเผด็จศักดิ์   แสนโคตร กำนัน  
บ้านภู 3,023 นายพัฒนา   นามเหลา ผู้ใหญ่บ้าน  
บ้านเป้า 3,406 นายเสน่ห์    สารไชย ผู้ใหญ่บ้าน  
บ้านคำพี้ 5,356 นายสรรเสริญ   ห้องแซง ผู้ใหญ่บ้าน  
บ้านเป้า 5,268 นายชัยมงคล   ไตรยวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน  
บ้านป่าแสด 2,848 นายสมบูรณ์   อาจวิชัย ผู้ใหญ่บ้าน  
รวม 23,750      
 
  • เขตการเลือกตั้ง

 
แบ่งออกเป็น 2 เขตการเลือกตั้ง     (ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอหนองสูง 19 สิงหาคม 2555)
เขตเลือกตั้งที่ หมู่ที่ ชาย หญิง รวม
1 1 207 215 422
2 128 155 283
3 76 77 153
5 280 280 560
2 2 75 70 145
3 238 228 466
4 276 279 555
6 97 122 219
รวม 6 หมู่บ้าน 1,377 1,426 2,803
 

ประชากร
 

  • ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ตำบลบ้านเป้ามีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  ๑,200  ครัวเรือน  มีประชากร รวมจำนวน  ๓,๕32 คนแยกเป็นชายจำนวน ๑,๗51  คนและหญิง จำนวน  ๑,781 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 92.95 คน / ตารางกิโลเมตร  แยกจำนวนครัวเรือน/ ประชากรออกเป็นรายหมู่บ้าน  ตามรายละเอียดตารางดังต่อไปนี้

 
       ตารางแสดงจำนวนครัวเรือน/ประชากรตำบลบ้านเป้าแยกตามหมู่บ้าน
ชื่อหมู่บ้าน/หมู่ที่ จำนวน
(ครัวเรือน)
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
บ้านภู  หมู่ที่ ๑ 188 275 265 550
บ้านภู  หมู่ที่ ๒ 214 266 279 547
บ้านเป้า  หมู่ที่ ๓ 282 400 409 816
บ้านคำพี้  หมู่ที่  ๔ 213 346 356 699
บ้านเป้า   หมู่ที่ ๕ 224 342 325 673
บ้านป่าแสด  หมู่ที่ ๖ 79 122 147 270
รวมทั้งสิ้น 1,200 1,751 1,781 3,532
 หมายเหตุ
 **แหล่งข้อมูล -ฝ่ายทะเบียนราษฎร์ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองสูง ณเมษายน  ๒๕๕๙
 
 
  • ช่วงอายุและจำนวนประชากร


 
ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม
คน % คน % คน %
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 1 0.09 6 0.46 7 0.28
1 ปีเต็ม – 2 ปี 16 1.37 19 1.45 35 1.41
3 ปีเต็ม – 5 ปี 34 2.91 34 2.60 68 2.75
6 ปีเต็ม – 11 ปี 99 8.48 109 8.33 208 8.40
12 ปีเต็ม – 14 ปี 41 3.51 46 3.51 87 3.51
15 ปีเต็ม – 17 ปี 40 3.43 67 5.12 107 4.32
18 ปีเต็ม – 25 ปี 87 7.46 85 6.49 172 6.95
26 ปีเต็ม – 49 ปี 318 27.25 358 27.35 676 27.30
50 ปีเต็ม -  60 ปีเต็ม 235 20.14 268 20.47 503 20.32
มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป 296 25.36 317 24.22 613 24.76
รวม 1,167 100.00 1,309 100.00 2,476 100.00
 ที่มา: ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล ปี 2559 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสูง