นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
ด้านสภาพทั่วไป


 


ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล

         
             ตำบลบ้านเป้า  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอหนองสูง  ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านเป้า  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๕  ตำบลบ้านเป้า  อำเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร  ถนนสายสำคัญ  คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๗๐  เชื่อมต่อระหว่างอำเภอหนองสูง  กับ  อำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร  ตำบลบ้านเป้า  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองสูง  ๑๐  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากจังหวัดมุกดาหาร  ประมาณ  ๕๖  กิโลเมตร
 

เนื้อที่ 

         
            ตำบลบ้านเป้ามีเนื้อที่โดยประมาณ  ๓๘  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  ๒๓,๗๕๐  ไร่ แบ่งการใช้ประโยชน์ในที่ดินออกเป็นดังนี้
               -  พื้นที่การเกษตร              ประมาณ              ๑๐,๗๕๐   ไร่
               -  พื้นที่ป่าไม้และภูเขา        ประมาณ              ๑๑,๐๔๔   ไร่
               -  พื้นที่แหล่งน้ำ                 ประมาณ                ๑,๔๙๐   ไร่
               -  พื้นที่เขตชุมชน/หมู่บ้าน   ประมาณ                   ๔๖๖   ไร่
 

ลักษณะภูมิประเทศ

    
             ตำบลบ้านเป้ามีลักษณะทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง  และที่ราบเชิงเขา  มีพื้นที่ป่าไม้และภูเขามากถึงร้อยละ  ๕๕.๗๓  ของพื้นที่ทั้งหมด  โดยมีภูเขาล้อมรอบ เช่น  ภูผาขาว  ภูผาแดง  ภูจ้อก้อ  เป็นต้นลักษณะป่าไม้เป็นป่าเบญจพรรณยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์  และในป่าไม้ยังมีพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด  สัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุม  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่เขตการปกครองต่างๆ ดังนี้
                              ทิศเหนือ        ติดต่อกับ     ตำบลโนนยาง , ตำบลหนองสูง  อำเภอหนองสูง 
                              ทิศใต้            ติดต่อกับ     ตำบลหนองสูงใต้  อำเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร / อำเภอหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด
                              ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ    ตำบลหนองสูง, ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร
                              ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ    อำเภอหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด
 

 ลักษณะภูมิอากาศ 

            
             ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเรื่อยไปจนถึงปลายเดือนตุลาคม และมักปรากฏเสมอว่าฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม แต่ระยะเวลาการทิ้งช่วงมักจะไม่เหมือนกันในแต่ละปี ฤดูหนาว เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของประเทศ ทำให้ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก่อนภูมิภาคอื่น อุณหภูมิจะเริ่มลดต่ำลงตั้งแต่เดือนตุลาคมและจะสิ้นสุดปลายเดือนมกราคม ฤดูร้อน ถึงแม้ว่าเคยปรากฏบ่อยครั้งว่าอากาศยังคงหนาวเย็นยืดเยื้อมาจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ โดยส่วนใหญ่แล้วอากาศจะ เริ่มอบอ้าว ในเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงประมาณต้นเดือนพฤษภาคมซึ่งอาจจะมีฝน เริ่มตกอยู่บ้างในปลายเดือนเมษายน
 

ลักษณะของดิน

           
            ภูมิประเทศส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับเชิงเขาและเป็นภูเขาหินทราย   ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย   ป่าเบญจพรรณค่อนข้างสมบูรณ์  ลักษณะพื้นที่เป็นที่ลาดเชิงเขา เหมาะกับการทำนาและปลูกพืชไร่
 

 ลักษณะของแหล่งน้ำ 


พื้นที่ตำบลบ้านเป้ามีลำห้วยธรรมชาติ จำนวน  4  สาย ดังนี้ลำดับที่

ลำดับ ชื่อลำห้วย สถานที่ตั้ง
1 ลำห้วยกระเบียน บ่านภู >> บ้านเป้า >> บ้านคำพี้
2 ลำห้วยน้ำบ่อ บ้านคำพี้
3 ลำห้วยแล้ง บ้านคำพี้
4 ลำห้วยทราย บ้านภู

           
    แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                              - ฝาย 14  แห่ง
                              - บ่อน้ำตื้น  10  แห่ง
                              - ประปา 18  แห่ง
                              - อ่างเก็บน้ำ  1   แห่ง 

 

ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 

       
            พื้นที่ป่าไม้ตำบลบ้านเป้าเป็นป่าเบญจพรรณที่ค่อนข้างสมบูรณ์ เป็นพื้นที่ป่าเบญจพรรณ 862 ไร่ และป่าเบญจพรรณที่ได้รับการจัดตั้งเป็นป่าชุมชนบ้านเป้า 190 ไร่  ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484  (ที่มา: ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้)