นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
นโยบาย

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเป้า


นโยบายเร่งด่วน


ปรับปรุงและพัฒนา
กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
แก้ไขปัญหาการว่างงาน
ถนนเพื่อการเกษตร


 

นโยบายทั่วไป


 • ด้านสังคมและพัฒนาคน
 
 1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
 2. ดำเนินงานร่วมกับศูนย์สามวัยและภาคีเครือข่ายการพัฒนาคนในสังคม
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง
 4. ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เฉพาะวิชา เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมอาเซียน

 • ด้านการศึกษาและอบรม
 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมได้มีการศึกษาเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ
 2. ส่งเสริมการพัฒนาคนในสังคมมีความเข้าใจการปกครองในระบบประชาธิปไตย การปกครองส่วนท้องถิ่น มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม
 3. จัดการศึกษาในศูนย์เลี้ยงดูเด็กในความรับผิดชอบให้มีคุณภาพ
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกกลุ่มวัยเรียนภายใต้การดูแลของเทศบาลและได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

 • ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรัษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะให้มีความศูนย์เรียนรู้ แหล่งสืบค้นที่หลากหลาย
 2. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมตามหลักศาสนา
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการเล่นดนตรีพื้นเมือง

 • ด้านเศรษฐกิจ
 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพและการเกิดรายได้ของประชาชน
 2. สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพในชุมชน
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกพัฒนาฝีมือแรงงาน
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนทุกกลุ่มอาชีพในตำบล

 • ด้านการเกษตร
 
 1. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 2. จัดหาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนหรือกลุ่มอาชีพในตำบลจัดการผลผลิตทางการเกษตรอย่างครบวงจร

 • ด้านสิ่งแวดล้อม
 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นชุมชนน่าอยู่
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีระบบ
 3. ส่งเสริมให้มีการรักษาความสะอาดถนน คลองและที่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง
 4. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมให้ปลูกป่าชุมชน