นายชูวิท กุมารสิทธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/10/2017
ปรับปรุง 04/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 23964
Page Views 69380
 
แผนการพัฒนา 3 ปี

ยุทธศาสตร์


1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน
5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน


 

เป้าประสงค์


1. เกษตรกรมีปัจจัยส่งเสริมการผลิตมากขึ้นและเพียงพอ
2. ราษฏรมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ
3. ราษฎรมีความรู้และเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
4. ราษฏรมีความสะดวกสบายด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
5. ราษฏรและชุมชนมีความเข้มเข็ง  พึ่งตนเองได้
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

 

ตัวชี้วัด

1.ประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนปัจจัยการผลิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
2.เศรษฐกิจของชุมชนมีความเข้มเข็ง ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและพึ่งตนเองได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี
3.จำนวนโครงการด้านการส่งเสริมการศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 โครงการต่อปี
4.จำนวนโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 25 โครงการต่อปี
5.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
6.จำนวนโครงการด้านการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ไม่น้อยกว่า 5 โครงการต่อปี

 

ค่าเป้าหมาย
 

1. ประชาชนมีปัจจัยการผลิตที่เพียงพอ
2. ประชาชนมีรายได้ที่เพียงพอและและพึ่งตนเองได้
3. ประชาชนมีความรู้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถพึ่งตนเองได้
4. ประชาชนได้รับการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอและทั่วถึง
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและดูแลรักษา
 

กลยุทธ์


 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์
 1. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน พึ่งตนเองได้ มีจิตสำนึกเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาตนเอง และกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 2. ส่งเสริมการศึกษา เพิ่มทักษะการเรียนรู้และการพัฒนาการเรียนรู้
 3. ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว
 4. สร้างจิตสำนึก/สนับสนุนส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน
 5. การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ชุมชนและการจัดการบริการด้านสาธารณสุขมูลฐาน การอนามัยสิ่งแวดล้อม ยาเสพติดและโรคเอดส์
 6. การส่งเสริมการสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยธรรมชาติ  ผู้มีปัญหาทางสังคม

 

 • ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้
กลยุทธ์
 1. ส่งเสริมการเกษตรเชิงอุตสาหกรรม การพัฒนาการใช้ปุ๋ยชีวภาพ   ในการเกษตร
 2. ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมการป้องกันและกำจัดโรคติดต่อจากสัตว์และพืช
 3. การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น

     

 • ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
 1. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
 2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. แนวทางการพัฒนากลไกและระบบการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกของชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม
   

 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน
กลยุทธ์
 1. บำรุง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 2. การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
 3. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
 4. ส่งเสริมฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

 

 • ยุทธศาตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์
 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาตำบล
 2. พัฒนาศักยภาพ จริยธรรม คุณธรรม และเพิ่มขีดความสามารถของบุคคล
 3. ระบบการให้บริการสาธารณะและการบริหารงานเทศบาล

 

 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์
 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ
 2. จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซมแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 3. ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ปรับปรุง ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ
 4. ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน

 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์


 1. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรและเกษตรอินทรีย์
 2. ส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 3. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 4. พัฒนาชุมชน  สังคมให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
 5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 6. ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านเป้า
ปัจจัย / สภาพแวดล้อมภายใน (Internal  Fact ours) ประกอบด้วย


จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน  (Weakness)

 • ลักษณะเชิงภูมิประเทศที่หลากหลายเหมาะกับการเพาะปลูก
 • พื้นที่อุดมสมบูรณ์
 • ร้อยละ ๘๐ ของประชากรมีที่ดินทำการการเกษตรเพียงพอ
 • สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มีชื่อเสียง
 • การเพาะปลูกข้าวได้ผลผลิตดีเพียงพอแก่การบริโภคในครัวเรือนและเหลือ  จำหน่ายมีรายได้เสริมแก่ครัวเรือน
 • ด้านการคมนาคมระหว่าง หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด มีความสะดวก
 • สถาบันทางการศึกษามีถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • สามารถรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ได้อย่างดี
 • มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายในตำบล
 • มีร้านค้าจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ภายในตำบล
 • มีการประชาสัมพันธ์และกระจายข่าวสารอย่างทั่วถึง ด้วยการสื่อสารที่ทันสมัย
 • ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการประกอบ
 • อาชีพของตน
 • ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้และอาชีพไม่แน่นอน
 • เกษตรกรขาดการรวมกลุ่ม  เพื่อสร้างความ
 • เข้มแข็งและศักยภาพในการแข่งขัน
 • การดำเนินงานมีความซ้ำซ้อนกับหลายหน่วยงาน
 • ส่งผลให้การติดต่อประสานงานและการปฏิบัติงาน
 • ล่าช้าได้
 • งบประมาณที่รัฐอุดหนุนไม่เพียงพอ
 • บุคลากรในหน่วยงานมีน้อย
 • เกษตรกรขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ
 • การรวมกลุ่มเพื่อสร้างระบบเครือข่ายไม่เข้มแข็ง
 • วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ
 • ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในวัยรุ่น


ปัจจัย /  สภาพแวดล้อมภายนอก  (External  Factors)  ประกอบด้วย


โอกาส  (Opportunity)

ข้อจำกัด  (Threat)

 • เป็นชุมชนน่าอยู่ ที่สงบและทรัพยากรธรรมชาติ       สมบูรณ์
 • ประชาชนในเขต เทศบาลตำบลบ้านเป้ามีอาชีพและรายได้ที่แน่นอนและมั่นคง
 • การนำเทคโนโลยีเพื่อจัดทำระบบแผนที่ภาษีและ
 • ทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเป็นข้อมูลใช้ในการพัฒนา
 • การจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • การคมนาคมที่สะดวกระหว่าง ตำบล อำเภอและ จังหวัด
 • การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน ยังไม่ประสานงานแบบบูรณาการ
 • การสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพเป็นการสนับสนุนกลุ่มบางกลุ่ม
 • การคมนาคมจากหมู่บ้านออกสู่พื้นที่การเกษตรและการติดต่อยังไม่สะดวก และล่าช้า
 • การซื้อขายผลผลิตการเกษตรยังผ่านพ่อค้าคนกลาง
 • ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ
 • กฎหมาย ข้อบังคับ
 • เขตการให้บริการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรยังไม่ทั่วถึง
 • เกษตรกรส่วนน้อยขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน
 • ขาดน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

ดาวน์โหลดแผนพัฒนา 3 ปี ตามลิงค์ด้านล่าง


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 692.32 KB