นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
ข้อมูลผู้บริหาร
       ฝ่ายบริหาร
 
        
    นายดอนเดช   กลางประพันธ์
    นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า

     
ช่องทางติดต่อ: 094-5307924
 
                                                                                     

                 นายคำมี   ปัททุม                                          นายราชิวัฒน์   ปัททุม
       
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า                     รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
         ช่องทางติดต่อ: 080-4038068                        ช่องทางติดต่อ: 084-5124234


                                                                         
                นายไข่มุข   ไตรยวงค์                                       นายสมเสริม   ละครไทย
           เลขานุการนายกเทศมนตรี                                    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
        ช่องทางติดต่อ:  099-7298825                          ช่องทางติดต่อ: 095-1780350 

 
                 หัวหน้าส่วนราชการ               
                                                   
                                                                    
                                                      
        สิบตำรวจเอกทองสอน  พูลเพิ่ม
     ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป้า
        ช่องทางติดต่อ : 085-0028207
                                                                           
                 นางสาวสายสุดา   ไตรยวงค์                                                นายทวิช    น้อยทรง
                 ผู้อำนวยการองคลัง                                                        ผู้อำนวยการกองช่าง
           ช่องทางติดต่อ :098-2714486                                   
   ช่องทางติดต่อ :080-1534590

 
นางจารุวรรณ  แสงไกร
หัวหน้าสำนักปลัด

 ช่องทางติดต่อ : 091-0182795