นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลบ้านเป้า