นายดอนเดช กลางประพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 
      “เทศบาลโปร่งใส  คุณธรรมนำใจ

ใส่ใจสุขภาพ  ส่งเสริมการศึกษา 

พัฒนาคุณภาพชีวิต”